Có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử có mã?

Căn cứ Phụ lục Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ:

Tại Khoản 3, Điều 15 quy định về đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử: “Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định này”.

Tại Khoản 2, Điều 20 quy định về xử lý sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như sau:

“… Trường hợp trong thời gian chưa khắc phục được sự cố của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng. Sau khi hệ thống cấp mã của cơ quan thuế được khắc phục, cơ quan thuế thông báo để các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này”.

Tại Điều 29 quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ như sau:

“1. Hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này…”.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn có mã theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP từ quý II/2022 thì doanh nghiệp, tổ chức phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có) theo hướng dẫn tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên, đồng thời lập và gửi thông báo kết quả hủy hóa đơn; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của hình thức cũ (hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC hoặc hóa đơn giấy) đến cơ quan thuế.

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức không phải lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế. Trường hợp hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố, trong thời gian chưa khắc phục được sự cố, nếu doanh nghiệp, tổ chức mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế để sử dụng thì sau khi hệ thống cấp mã của cơ quan thuế được khắc phục chậm nhất 2 ngày làm việc kể từ thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA theo quy định tại Điều 20, Điều 29 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!