Công văn 2664/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn chi trả lương hưu

 

Công văn 2664/LĐTBXH-BHXH nêu rõ, ngày 26/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng và Bộ LĐTB&XH cũng đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, các quy định tại Nghị định và Thông tư được thực hiện từ ngày 01/7/2023.

Đối với Công văn 2122/BHXH-CSXH ngày 12/7/2023 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP, Bộ LĐTB&XH có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Căn cứ khoản 3 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội: “Tổ chức thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thấtnghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật”.

Do vậy, Bộ LĐTB&XH đề nghị BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện việc điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theođúng quy định tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng.

Hướng dẫn mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 01/7/2023

Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 01/7/2023 như sau:

– Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP . Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023 nhân (x) 1,125

– Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP . Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023 nhân (x) 1,208

– Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi được điều chỉnh theo Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH cộng (+) 300.000 đồng/tháng

– Đối với người có mức lương hưu, trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 3.000.000 đồng/tháng

Thông báo điều chỉnh lương hưu theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP tại TPHCM

Ngày 11/7/2023, BHXH TPHCM có Thông báo 3347/TB-BHXH điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

Theo Thông báo này, Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng được thực hiện từ ngày 01/7/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023.

Do đó, lương hưu,trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 7/2023 và tháng 8/2023, cơ quan BHXH thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023. Việc chi trả theo mức hưởng mới và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 và tháng 8/2023 cho người hưởng sẽ được thực hiện tại kỳ chi trả của tháng 9/2023.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!