Sắp Sửa Đổi Nghị Định 123 Và Thông Tư 78 Về Hóa Đơn Điện Tử

 

Nghị định 123 và Thông tư 78 về hóa đơn điện tử sắp được sửa đổi

Ngày 09/6/2023, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 411/TB-TCT về phân công thực hiện nhiệm vụ, công tác thuế trọng tâm tháng 6 năm 2023.

Trong đó, đối với nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, sẽ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số Nghị định, Thông tư sau đây:

Nghị định sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

Như vậy, Nghị định 123 và Thông tư 78 về hóa đơn điện tử sẽ được sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, còn có Nghị định của Chính phủ quy định về trao thưởng Hóa đơn may mắn trên toàn quốc;

Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2022;

Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước năm 2023;

Thông tư hướng dẫn về Thuế TNDN;

Thông tư hướng dẫn về Thuế GTGT;

Thông tư hướng dẫn sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 105/2020/TT-BTC;

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Thông tư 44/2017/TT-BTC) quy định Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau;

Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.

Triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn từ máy tính tiền

Cụ thể, nội dung triển khai hóa đơn điện tử bao gồm:

– Hệ thống phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử;

– Phân tích, đối chiếu dữ liệu HĐĐT, chuyển các Cục Thuế có liên quan sử dụng phục vụ công tác quản lý thuế trên địa bàn;

Tiếp tục phối hợp với Cục CNTT, Cục Thuế các tỉnh, thành phố để rà soát kỹ, phân tích, đối chiếu dữ liệu hóa đơn và tờ khai để phát hiện rủi ro gian lận hóa đơn;

– Trình Tổng cục phê duyệt phương án triển khai áp dụng hệ số K phục vụ giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử của NNT;

– Thiết lập hệ thống CNTT đáp ứng phương án triển khai áp dụng hệ số K phục vụ giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử của NNT đã được Tổng cục phê duyệt.

Đối với nội dung nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền:

– Khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng tình hình triển khai thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; phân tích, đánh giá bất cập, tồn tại, khó khăn để tham mưu Tổng cục chỉ đạo kịp thời;

– Chỉ đạo Cục Thuế tổng hợp kết quả triển khai HĐ ĐT khởi tạo từ MTT;

Đánh giá tác động tăng thu NSNN so với trước khi triển khai; phân tích thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Đề xuất các giải pháp triển khai trong thời gian tới, đặc biệt là 4 địa phương lựa chọn làm điểm.

– Báo cáo Tổng cục phương án triển khai, áp dụng Hóa đơn điện tử khởi tạo từ trụ bơm xăng, dầu tại các cây xăng thuộc các đại lý của Tập đoàn Xăng dầu.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!