Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử

 

Đơn cử, một số nhiệm vụ được Tổng cục Thuế yêu cầu để tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử như sau:

Các Cục Thuế phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đồng chí lãnh đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế, phòng chức năng, từng bộ phận, từng cán bộ quản lý thực hiện quyết liệt việc rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc danh sách doanh nghiệp rủi ro cao trong công tác quản lý và sử dụng hóa đơn, các doanh nghiệp có chênh lệch giữa hóa đơn và tờ khai GTGT để kiểm soát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử; kịp thời phát hiện và xử lý hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

Các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế (giao Cục CNTT đầu mối, Ban QLRR, Vụ KK, Vụ DNNCN, Cục TTKT phối hợp) theo chức năng, thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện trên Hệ thống hóa đơn điện tử của các Cục Thuế.

Quán triệt, phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục khai thác, sử dụng đầy đủ, hiệu quả:

– Các chức năng của Hệ thống hóa đơn điện tử (bao gồm:

+ Danh sách NNT có doanh thu tháng đột biến so với tháng trước; Danh sách NNT có số lượng hóa đơn trong tháng tăng, giảm đột biến so với tháng trước;

+ Danh sách các hóa đơn có doanh thu bất thường, Danh sách NNT có số lượng hóa đơn hủy vượt ngưỡng; đối chiếu giữa tờ khai GTGT và hóa đơn;

+ Cảnh báo theo hệ số K…)

– Các chức năng của ứng dụng quản lý rủi ro hóa đơn, kết hợp với thực tế công tác quản lý thuế để xây dựng danh sách người nộp thuế có rủi ro cao để thực hiện kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Tiếp tục tăng cường rà soát, xử lý các trường hợp sai lệch khi đối chiếu dữ liệu hóa đơn và tờ khai thuế GTGT trên ứng dụng hddtbaocao.gdt.gov.vn ngay sau khi kết thúc nghĩa vụ kê khai thuế theo hướng dẫn đã triển khai nhằm kịp thời đôn đốc NNT kê khai điều chỉnh số thuế phải nộp theo quy định.

Đồng thời chủ động rà soát cơ sở dữ liệu HĐĐT để giám sát việc kê khai của người nộp thuế được tuân thủ đúng quy định nâng cao hiệu quả quản lý thuế, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem thêm nội dung tại Công văn 3638/TCT-VP ngày 18/8/2023.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!