Ngày Ký Và Ngày Lập Hóa Đơn Điện Tử Khác Nhau Có Hợp Lệ hông?

 

Ngày ký và ngày lập hóa đơn điện tử khác nhau có hợp lệ không?

– Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo quy định và được hiện thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch (căn cứ khoản 8 Điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Cụ thể trong trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ. Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và các bên thứ ba có liên quan (tổ chức thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế hoặc các tổ chức khác), thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh.

– Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiện thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn (căn cứ khoản 9 Điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP). Thời điểm ký trên hóa đơn là ngày xác định giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên bắt đầu có hiệu lực.

– Căn cứ các quy định trên thì thời điểm lập hóa đơn và thời điểm ký có thể khác nhau, người bán kê khai theo ngày lập hóa đơn, người mua kê khai theo thời điểm nhận hóa đơn có đầy đủ nội dung.

– Như vậy theo quy định này, thì hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký khác nhau vẫn được coi là hợp lệ và được xác định như sau:

+ Thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng.

+ Thời điểm hạch toán ghi nhận doanh thu đối với bên bán và tính vào chi phí đối với bên mua là thời điểm lập hóa đơn.

Có thể lập nhiều hóa đơn chờ ký nhưng phải đảm bảo nguyên tắc là phải trùng với thời điểm bàn giao hoặc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ. Muốn xuất hóa đơn mới phải hoàn thành ký số tất cả các hóa đơn chờ ký cần ký (tránh trường hợp ngày lập hóa đơn sau nhưng số thứ tự hóa đơn lại nhỏ còn ngày lập hóa đơn nhỏ thì số hóa đơn lại lớn).

Kết luận: Theo như quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì hóa đơn điện tử ngày lập và ngày ký khác nhau vẫn được xác định là hóa đơn hợp pháp theo quy định.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!