Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu hay lợi nhuận?

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu hay lợi nhuận? Thuế thu nhp doanh nghip là loại thuế quan trọng, là khoản thu lớn của Nhà nước và trực tiếp phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được cách tính loại thuế này. Vậy căn cứ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất TNDN

Như vậy, thuế thu nhập doanh nghiệp được tính căn cứ dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất.

Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế được tính theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác.

Căn cứ theo Điều 5, Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền.
Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Doanh thu tính thuế TNDN là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT.
Nếu doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp: Doanh thu tính thuế TNDN là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.
Trường hợp khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm:

  • Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
  • Nếu doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thì số thuế được ưu đãi sẽ căn cứ theo tổng số thuế TNDN phải nộp của số năm thu tiền trước chia cho số năm thu tiền trước.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!